شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه

اعضای شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه


632589885

آقای مهندس علی چلبیگی

نایب رئیس شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه
658896

آقای مهندس محمد بابایی

منشی شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه
Image-02

آقای مهندس عیسی عبادی

عضو شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه
Image-05

آقای حاج عبدالعظیم کیامیری

عضو شورای اسلامی شهر محمود آباد نمونه