تجدید فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت معابر

فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای پروژه بهسازی و روکش آسفالت معابر

تجدید آگهی فراخوان مناقصه عمومی تک مرحله ای حفظ و نگداری فضای سبز

شهرداری محمود آباد نمونه به استناد مجوز شماره 400/2008 مورخ 1400/11/23 شورای اسلامی شهر در نظر دارد حفظ و نگهداری فضای سبز شهر محمود آباد نمونه را با قیمت پایه 17/800/000/000 ریال به صورت مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرايط واگذار نمايد. لذا از واجدين شرايط دعوت مي گردد جهت شرکت مناقصه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

مناقصه عمومي يك مرحله اي تجديد مناقصه بهسازي و روكش آسفالت

شهرداری محمودآباد نمونه قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای پروژه بهسازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر از محل اعتبارات عمرانی با اعتباری بالغ بر ١٠/٦٣٠/٠٠٠/٠٠٠ اقدام نماید از این رو از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند

آگهی  مناقصه عمومی

شهرداری محمودآباد نمونه قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری اجرای پروژه بهسازی و روکش آسفالت معابر سطح شهر از محل اعتبارات عمرانی با اعتباری بالغ بر ۱۰۶۳۰۰۰۰۰۰۰(ده میلیارد و ششصد و سی میلیون ریال)اقدام نماید از این رو از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند

تجدید آگهی  مناقصه

شهرداری محمودآباد نمونه درنظر دارد نسبت به واگذاری نظافت ،رفت و روب معابر وجمع اوری و حمل زباله شهری با اعتباری بالغ بر ۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰(سی و دو میلیارد ریال)ازمحل اعتبارات جاری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند


تجدید آگهی  مناقصه عمومی

شهرداری محمودابادنمونه در نظر دارد با اعتباری بالغ بر ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ (هشت میلیارد ریال)از محل اعتبارات داخلی نسبت به واگذاری پروژه اصلاح هندسی پل ۲۴ متری تقاطع فاطمه الزهرا از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی واجدشرایط دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سایت تدارکات الکترونیکی دولت به ادرسwww.setsdiran.irمراجعه نمایند

فراخوان  مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

مناقصه عمومی پروژه بهسازی و روکش آسفالت معابر شهر محمودآباد نمونه

تجدید فراخوان  مناقصه عمومی  یک  مرحله ای

مناقصه عمومی خرید قیر به میزان تقریبی 100 تن