2 خرداد 1402

فراخوان پروژه تهیه و ساخت و نصب نرده فلزي طرفین دیوار سنگی حاشیه رودخانه فصلی شهر

مناقصه عمومی یک مرحله اي   فراخوان پروژه تهیه و ساخت و نصب نرده فلزي طرفین دیوار سنگی حاشیه رودخانه فصلی شهر   شهرداري محمود آباد […]