فراخوان پروژه تهیه و ساخت و نصب نرده فلزي طرفین دیوار سنگی حاشیه رودخانه فصلی شهر

مناقصه عمومی یک مرحله اي

 

فراخوان پروژه تهیه و ساخت و نصب نرده فلزي طرفین دیوار سنگی حاشیه رودخانه فصلی شهر

 

شهرداري محمود آباد نمونه در نظر دارد فراخوان پروژه تهیه و ساخت و نصب نرده فلزي طرفین دیوار سنگی حاشیه رودخانه فصلی شهربه شماره 2002005046000002را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاري فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irانجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی )به صورت برخط( براي کلیه صاحبان امضاي مجاز و مهر سازمانی اقدام لازم را به عمل آورند

 

مواعد زمانی:

 

تاریخ انتشار فراخوان: 1402/02/30ساعت 14:00 مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1402/03/04ساعت 14:00

مهلت ارسال پیشنهادات: 1402/03/16ساعت 14:00 زمان بازگشایی پاکت ها: 1402/03/17ساعت 14:00

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: فیش واریزي و ضمانتنامه بانکی به مبلغ 390/000/000ریال

اطلاعات تماس و آدرس دستگاه : محمود آباد نمونه بلوار دکتر حسابی شهرداري محمود آباد نمونه 0283326280

 

دریافت اطلاعات مناقصه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *